Licentie voor bedrijven en zzp

 

Algemeen

In de afgelopen jaren zijn scholen zich in toenemende mate bewust geworden van de groepsvormende periode, het belang van voorspelbaar leerkrachtgedrag en een duidelijke klassenorganisatie. Scholen investeren bewust in het pedagogische klimaat door gebruik te maken van pedagogische programma’s en methodes. Op deze manier hopen scholen een preventieve bijdrage te leveren aan het sociale klimaat in de school en in hun groepen in het bijzonder.

Niet iedere groep ontwikkelt zich, ondanks genoemde investeringen, tot een fijne en stabiele groep. Leerkrachten, intern begeleiders en directies worden in de praktijk nog steeds geregeld geconfronteerd met sociaal onveilige groepen. In die groepen is er in wisselende mate sprake van pesten, dreigen, intimidatie, onrust, brutaliteit en/of venijn.

Er ontstaat daarmee een concrete hulpvraag. De praktijk heeft aangetoond dat scholen in dat geval met grote regelmaat een beroep op een externe partij om weer grip te krijgen op de situatie in de groep. Een veelgenoemd argument is dat men op zoek is naar een persoon buiten de context van de groep.

 

Licentie De Ringaanpak

De Ringaanpak is een curatieve en doelgerichte aanpak voor deze zogeheten ‘moeilijke’ groepen. De Ringaanpak kan worden ingezet in midden -en bovenbouwgroepen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Met De Ringaanpak hebben deze externe trainers en bureaus een bruikbaar, overzichtelijk en doelgericht middel in handen om ‘moeilijke’ groepen te begeleiden.

De praktijk heeft uitgewezen dat De Ringaanpak aansluit op de hulpvraag van veel scholen. Met De Ringaanpak pakt u de onveilige situatie in de groep aan. Vanuit een systemische invalshoek en door gebruik te maken van gerichte interventies / activiteiten ontstaat er een invloedrijke, groepsdynamische impuls. Een interventie met De Ringaanpak brengt de situatie in de groep weer in beweging. Maar een goede trainer doet meer……

 

Om kwaliteit te waarborgen dienen externe trainers en bureaus te werken met een licentie. Er is een licentie voor bedrijven / bureaus en een licentie voor de zelfstandige zonder personeel (zzp).

 

 

 

Bedrijven en bureaus (max. 5 trainers)

 

  • Verplicht: De trainers volgen de intensieve training De Ringaanpak:

Deze training bestaat uit drie afzonderlijke dagdelen (3 uur) op de eigen locatie. Tijdens ieder dagdeel staat een dagdeel van De Ringaanpak centraal. Maximaal 5 deelnemers. Kosten: € 2750,-

 

  • Facultatief: Een trainer volgt een aanvullende masterclasstraject De Ringaanpak. In overleg met een basisschool draait men met de auteur van De Ringaanpak mee in een basisschoolgroep (3 dagdelen). Naderhand is er gelegenheid om  inhoudelijke na te bespreken (3 x 1 uur). Kosten: € 1500,-

 

Er wordt een overeenkomst van samenwerking / licentieovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen:

– dat er ieder jaar een licentievergoeding wordt betaald. Kosten: 550,-. Binnen de licentie valt dat er maximaal 2x per jaar op locatie een (intervisie)overleg van 2 uur wordt ingepland. Tijdens dit overleg worden ervaringen besproken, nieuwe ontwikkelingen doorgenomen en vindt er desgewenst consultatie plaats.

– dat men in iedere groep waarbij De Ringaanpak wordt ingezet 12,5% afdraagt aan School en Gedrag. Deze afdracht vindt steeds in juni en december plaats. Daarbij worden de tarieven van de standaardpakketten van School en Gedrag aangehouden. Men verplicht zich daarmee om begeleiding vanuit De Ringaanpak niet onder deze tarieven aan te bieden. Men is vrij om de begeleiding vanuit De Ringaanpak voor een meerprijs aan te bieden.

– dat bij iedere groep het boek De Ringaanpak wordt afgenomen via School en Gedrag (a € 24,95 per boek).

– dat er voor de partijen géén sprake is van terreinafbakening.

– dat als het gaat om De Ringaanpak geldt dat alle (auteurs)rechten op en voortvloeiende uit het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld bij de auteur (blijven) berusten. Daarvan mag, buiten de bovenstaande afspraken om, niets voor eigen gewin gebruikt worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Bedrijven en bureaus kunnen contact opnemen via dit formulier.

 

 

 

Zelfstandige zonder personeel (zzp)

 

  • Verplicht: De trainer volgt de intensieve training De Ringaanpak:

Deze training bestaat uit 2 dagen (in totaal 2 x 5 uur). Deze training vindt op afroep plaats in Utrecht of Heemskerk.

Kosten: € 1750,-

 

  • Facultatief: Een trainer volgt een aanvullende masterclasstraject De Ringaanpak. In overleg met een basisschool draait men met de auteur van De Ringsaanpak mee in een basisschoolgroep (3 dagdelen). Naderhand is er gelegenheid om inhoudelijke na te bespreken (3 x 1 uur). Kosten: € 1500,-

 

Er wordt een overeenkomst van samenwerking / licentieovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen:

– dat er ieder jaar een licentievergoeding wordt betaald. Kosten: 300,-. Binnen de licentie valt dat er maximaal 2x per jaar een telefonisch (intervisie)overleg van 1,5 uur wordt ingepland. Tijdens dit overleg worden ervaringen besproken, nieuwe ontwikkelingen doorgenomen en vindt er desgewenst consultatie plaats.

– dat men in iedere groep waarbij De Ringaanpak wordt ingezet 12,5% afdraagt aan School en Gedrag. Deze afdracht vindt steeds in juni en december plaats. Daarbij worden de tarieven van de standaardpakketten van School en Gedrag aangehouden. Men verplicht zich daarmee om begeleiding vanuit De Ringaanpak niet onder deze tarieven aan te bieden. Men is vrij om de begeleiding vanuit De Ringaanpak voor een meerprijs aan te bieden.

– dat bij iedere groep het boek De Ringaanpak wordt afgenomen via School en Gedrag (a € 24,95 per boek).

– dat er voor de partijen géén sprake van terreinafbakening.

– dat als het gaat om De Ringaanpak geldt dat alle (auteurs)rechten op en voortvloeiende uit het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld bij de auteur (blijven) berusten. Daarvan mag, buiten de bovenstaande afspraken om, niets voor eigen gewin gebruikt worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) kunnen contact opnemen via dit formulier.

 

 

 

Over de intensieve training.

De intensieve training De Ringaanpak geeft een uitgebreid en goed inzicht in De Ringaanpak als werkwijze. Tevens wordt er ingegaan op groepsdynamische theorieën, contacttechnieken, gespreksvoering en belangrijke randvoorwaarden bij systemisch begeleiden. De training is van belang om een optimaal rendement te verkrijgen.

Een licentie is nadrukkelijk géén accreditatie voor het verzorgen van een train-de-trainer cursus of een accreditatie om docenten te trainen. School en Gedrag verzorgt als enige instantie trainingen aan leerkracht en trainers.

 

Database en houdbaarheid licentie.

De accreditatie van een gecertificeerde trainer (na het volgen van intensieve training De Ringaanpak en het voldoen aan bovenstaande voorwaarden) is beperkt houdbaar. Vier jaar na het behalen van de licentie dient men deel te nemen aan een bijscholingsdag. Licentiehouders worden opgenomen in een database. Deze database is terug te vinden op www.schoolengedrag.nl en www.ringaanpak.nl.

Indien niet aan deze nascholingsverplichting wordt voldaan zal de betreffende trainer als niet-actief in de database worden opgenomen.

 

Toelatingscriteria.

Voorwaarde voor het volgen van de intensieve trainingen is dat de deelnemer over een pedagogisch-didactische achtergrond beschikt. Deelnemers zullen hoofdzakelijk in het onderwijs actief zijn of hebben ervaring in de jeugdhulpverlening. Trainers van sportverenigingen kunnen zich eveneens aanmelden. In dat geval vindt er een aanvullende telefonische intake plaats.

Deelnemers worden alleen gecertificeerd als zij 100% aanwezig zijn geweest tijdens de intensieve training De Ringaanpak. Zij hebben actief deelgenomen aan de training.

 

Leerkrachten, gedragsspecialisten, intern begeleiders.

Leerkrachten, gedragsspecialisten en intern begeleiders zijn binnen hun eigen school vrij om gebruik te maken van De Ringaanpak. Het boek De Ringaanpak is geschreven als een handleiding en vormt een goede basis om in de school een groep te begeleiden. Er wordt uitgegaan van zorgvuldigheid, integriteit en pedagogische basiskennis. Een school heeft zelf dus geen licentie nodig om zelf gebruik te maken van De Ringaanpak. Wel wordt actief aangeraden om een eendaagse training via School en Gedrag te volgen. Men ontvangt dan een bewijs van deelname.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat een leerkracht, gedragsspecialist, intern begeleider of ander lid van het schoolteam andere leerkrachten intern gaat opleiden.

 

Consulenten Passend Onderwijs en ambulante begeleiders.

Scholen hebben doorgaans een centraal bestuur en / of vallen binnen een stichting. Verschillende stichtingen en / of afzonderlijke scholen vallen onder samenwerkingsverband. Zowel de stichting als het samenwerkingsverband heeft geen winstoogmerk. Binnen deze structuur zijn eigen consulenten actief binnen de scholen. Deze consulenten passend onderwijs kunnen in principe zonder licentie werken met De Ringaanpak.

Wel wordt actief aangeraden om een eendaagse training via School en Gedrag te volgen. Men ontvangt dan een bewijs van deelname.

Een regionaal expertisecentrum (REC) is een samenwerkingsverband waarin de kennis en deskundigheid van speciale scholen in de regio wordt gebundeld. In elke regio van Nederland zijn Regionale Expertise Centra beschikbaar. De REC’s bieden ambulante begeleiding aan reguliere scholen. Ook deze ambulante begeleiders kunnen in principe zonder licentie werken met De Ringaanpak. Wel wordt actief aangeraden om een eendaagse training via School en Gedrag te volgen. Men ontvangt dan een bewijs van deelname.