Visie en werkwijze

 

 

Wie in zijn eentje ‘autoriteit’ bezit heeft alleen maar macht. Macht betekent controle. Controle is onpersoonlijk en veronderstelt onmiddelijk ingrijpen (meestal straf). Zodra de controlerende figuur zich heeft omgedraaid, drijven de gecontroleerden de spot met hem of haar en beraden zich op een volgende uitdaging. Macht vraagt om uitdaging en veroorzaakt escalatie (Paul Verhaeghe in Autoriteit).

Het resultaat is (groeps)gedrag dat afhankelijk is geworden van macht. Nergens is dat zo zichtbaar als in het onderwijs en de opvoeding.

 

De Hongaars-Briste socioloog Frank Furedi (2009) stelt dat een crisis in de opvoeding het symptoom is van een maatschappij in crisis. Er is een crisis. Nog nooit zijn er zoveel kinderen geweest met een diagnostische label als op dit moment. Problemen worden gepsychologiseerd en gemedicaliseerd. Kinderen en jongeren zijn probleemeigenaar en krijgen de behandeling. De context blijft buiten beschouwing. De hand gaat niet in eigen boezem.

 

Binnen de opvoeding en het onderwijs hebben we te maken met het problematische gedrag bij kinderen en jongeren. Dat is niks nieuws en inherent aan opvoeden. Probleem van deze tijd is echter de combinatie van gebrek aan tijd door opvoeders en het niet (meer) durven innemen van een autoriteitspositie (dat is niet hetzelfde als een machtspositie). 

 

Thuis en op school wordt er steeds vaker gekozen voor de ‘zachte’ aanpak’. Deze aanpak kenmerkt zich door het vermijden van conflicten en beperkt stellen van grenzen. Opvoeders en onderwijzers gaan zich steeds vaker opstellen als gelijken in relatie tot de leerling, de jongere of het kind. Zij kiezen vaak niet meer voor een autoriteitspositie. Dat leidt tot brutaal gedrag, aanhoudende discussies, agressie, pestgedrag, ongepast tutoyeren en herhaalde conflicten. 

 

Bij opvoeding en onderwijs gaat het, naast de onmisbare liefdevolle aandacht, juist om eisen stellen, afstand (verschil), aanwezigheid en waakzame zorg. Ouders en leerkrachten heroveren hun autoriteit en staan daar dus expliciet niet alleen in. Zij zijn lid van een collectief.

 

School en Gedrag sluit zich aan op het gedachtegoed van Haim Omer, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Tel Aviv. Omer schreef het boek De Nieuwe Autoriteit. De bedoeling is dat ouders en leerkrachten deel gaan uitmaken van een ondersteunend collectief. Een netwerk waarin ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten (peergroup) elkaar terugvinden.  

 

 

Deze groepsdynamische benaderingswijze gaat de confrontatie niet uit de weg. Het gaat om een traject naar een collectieve autoriteit. Er wordt afstand genomen van de persoonsafhankelijke, eenzame machtspositie in groepen. Dit betekent een herstel van veiligheid.

Dit herstel wordt zichtbaar in de school. De groepsverantwoordelijkheid neemt toe. Het sympathiseren met ‘de pestkop’, de dominante of de alfa neemt af. De loyaliteit van volgers, ontstaan door angst of status, wordt doorbroken. Kinderen, jongeren en volwassenen worden gezamenlijk eigenaar van het groepsproces en het ontstaan van gezonde groepsnormen waarbij oplossingen voor ontstane problemen door de groep zelf worden aangedragen.

 

 

Dat betekent dat bij School en Gedrag per definitie groepsdynamiek, samenwerking en systemisch werken centraal staan. De kracht van de groep is in de praktijk al succesvol gebleken. De oprichter van School en Gedrag, Barry Redeker, heeft veel ervaring met het werken met groepen. Daarbij wordt er gestreefd naar een duurzame verandering.

 

 

Presentatiestijl: Enthousiast, inhoudelijk, praktijkgericht, nuchter en met humor. Werkervaring als zorgcoördinator in het PO. Werkervaring als docent. Specialist op het gebied van gedrag en groepsdynamiek. Teamcoach bij Europees Instituut (specialisatie Integrale Procesbegeleiding Groepen) Ontwikkelaar en auteur van De Ringaanpak; een groepsdynamische aanpak voor (onveilige) groepen.

 

 

Werkwijze:                                                                                                                   

  • praktisch en direct uitvoerbaar
  • concreet en herkenbaar
  • aansluitend op behoefte

 

Uitgangspunten:

  • de kracht van groepsdynamiek
  • uitgaan van verschillen i.p.v omgaan met verschillen
  • opbouwend, constructief en oplossingsgericht denken en werken 
  • kennis is begrip

 

Artikel over groepsvorming in SEN magazine:

Klik hier!  

 

Neem contact op voor meer informatie!