Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 93431554

 

School en Gedrag B.V.
Johannes Poststraat 52
1964 BK Heemskerk

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker van de Algemene Voorwaarden: Onderwijsadvies School en Gedrag, verder te noemen School en Gedrag.
Opdrachtgever: de wederpartij van School en Gedrag
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen School en Gedrag en een opdrachtgever voor zover daar niet schriftelijk en met goedkeuring van beide partijen van is afgeweken.
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier of de offerte verklaart de opdrachtgever/cursist deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met School en Gedrag, voor de uitvoering van activiteiten door derden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De offertes van School en gedrag zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. School en Gedrag is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. School en Gedrag behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een workshop / lezing / cursus niet door te laten gaan.
4. De genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reistijd en reis- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
5. Van aanvaarding van het aanbod in de offerte is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de offerte eens zijn.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Uitvoering van de overeenkomst vindt pas plaats na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
2. School en Gedrag zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist dat bepaalde werkzaamheden door derden worden verricht dan zal School en Gedrag die derde partij pas inschakelen na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan School en Gedrag worden verstrekt.
5. Indien door School en Gedrag of door School en Gedrag ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. School en Gedrag zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal School en Gedrag daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal School en Gedrag geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan School en Gedrag kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen School en Gedrag en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vastgelegd in de offerte.
2. De workshops / lezingen / coachingstrajecten / cursussen worden uitgevoerd op de in het aanbod genoemde data tenzij School en Gedrag en opdrachtgever anders overeenkomen.

 

Artikel 7 Honorarium
1. De kosten voor de opdrachtgever of cursist worden vastgesteld door ondertekening van de offerte of het inschrijfformulier. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van School en Gedrag, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt een voorstel in de offerte opgenomen.

 

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden volgens het in de offerte opgenomen betalingsschema op een door School en Gedrag aan te geven wijze. Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever zich akkoord met het betalingsschema.
2. Cursisten of hun werkgever dienen de kosten van de niet-schoolgebonden cursussen voorafgaand aan de eerste cursusbijeenkomst te voldoen. Bij niet tijdige betaling van de cursuskosten kan de cursist deelname aan de cursus worden ontzegd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft de betaling volgens de gemaakte afspraken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan het wettelijk vastgestelde rentepercentage verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 9 Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Daarbij geldt het voor nu geldende wettelijk minimumbedrag voor incassokosten. Zie website Rijksoverheid.
2. Indien School en Gedrag hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke in- en buitengerechtelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan School en Gedrag. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat School en Gedrag in staat is adequaat te reageren.
2. School en Gedrag is gehouden binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde voorzieningen. Indien School en Gedrag de klacht gegrond acht, zal School en Gedrag de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal School en Gedrag slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 11 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de overige in artikel 12 genoemde bepalingen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft School en Gedrag recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan School en Gedrag zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door School en Gedrag, zal School en Gedrag in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Te allen tijde geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf aanmelding bij open inschrijving. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of de werkgever deze betaalt.  Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de training geldt de bedenktermijn. Deze vervalt echter op het eerste lesmoment en wanneer de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.
5. Voor het cursusaanbod gelden de volgende regels: tot 4 weken voor de eerste cursusdatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om schriftelijk te annuleren. Indien het cursusgeld reeds is voldaan, wordt het na aftrek van de administratiekosten ( € 25,00) binnen 14 dagen teruggestort. Vindt annulering plaats binnen 4 weken voor aanvang van de cursus dan dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan. Het is echter wel mogelijk een vervanger aan de cursus te laten deelnemen.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. School en Gedrag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst School en Gedrag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van School en Gedrag op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien School en Gedrag de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien School en Gedrag aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de opdrachtgever klachten heeft en School en Gedrag aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid wat betreft de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever klachten heeft en School en Gedrag aansprakelijk is voor directe schade die niet met de uitvoering van de opdracht te maken heeft, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het maximaal verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van School en Gedrag aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan School en Gedrag toegerekend kunnen worden.

 

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker van School en Gedrag voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover School en Gedrag ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is School en Gedrag gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, School en Gedrag gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en School en Gedrag zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de School en Gedrag niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. School en Gedrag behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die School en Gedrag toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door School en Gedrag verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van School en Gedrag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. School en Gedrag behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen School en Gedrag en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing tenzij anders is overeengekomen. School en Gedrag heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Hierbij kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

 

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Klachtenprocedure

 

Wat te doen als u ontevreden bent? School en Gedrag streeft naar zorgvuldigheid en voortdurende verbetering van de dienstverlening. Maar soms gaat er toch iets mis en is de opdrachtgever ontevreden, om wat voor reden dan ook. Als organisatie leren we graag en hopen we dat u uw onvrede kenbaar maakt, bij voorkeur eerst bij de trainer die de opdracht uitvoerde. Hij / zij zal in overleg met u zoeken naar een oplossing om de onvrede weg te nemen.

 

Mondelinge afhandeling klacht

Als u toch ontevreden blijft kunt u, telefonisch of per mail, contact opnemen met de oprichter van School en Gedrag. Deze persoon zal zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) contact met u opnemen om een oplossing te vinden voor de onvrede.

 

Schriftelijke procedure

U kunt ook besluiten om een formele schriftelijke klacht in te dienen over de uitvoering van een opdracht en/of de toepassing van de Algemene Voorwaarden. Voor de behandeling van een formele klacht bestaat onderstaande procedure:

 1. De klacht wordt schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend bij School en Gedrag. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. School en Gedrag stuurt binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht:
 • Een schriftelijke bevestiging van ontvangst aan de klager. Indien de oprichter van School en Gedrag van oordeel is dat de klacht onvolledig of onduidelijk is, deelt hij dit tegelijkertijd mee en stelt de klager in de gelegenheid om binnen drie weken de klacht schriftelijk aan te vullen / te verduidelijken.
 • Een afschrift van de klacht aan de betrokken adviseur / opleider.
 • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen 14 dagen in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 1. De oprichter van School en Gedrag kan beslissen dat de klacht niet ontvankelijk is:
 • Indien de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan twee maanden voorafgaande aan de datum van de klacht afspeelden, c.q. aan het licht kwamen.
 • Indien op herhaalde verzoeken om aanvulling, verduidelijking niet wordt gereageerd.
 • Indien de klacht is ingediend door een ander dan de opdrachtgever.

Een beslissing tot niet ontvankelijkheid wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

 1. Er vindt geen beslissing op een in behandeling genomen klacht plaats, alvorens de klager en de betrokken adviseur(s)/opleiders te hebben gehoord.
 2. Van het horen van de klager en de betrokken opleider/adviseur wordt een kort verslag gemaakt en aan alle partijen toegezonden.
 3. De oprichter van School en Gedrag neemt binnen 14 dagen na het mondeling horen van partijen een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de klager. Een beslissing kan (eventueel in combinatie met elkaar) inhouden:
 • Geheel of gedeeltelijke toewijzing van de klacht.
 • Een voorstel om tegemoet te komen aan de onvrede.
 • Afwijzing van de klacht.

 

 1. Indien de klacht betrekking heeft op de oprichter van School en Gedrag, dan zal de klacht behandeld worden door een onafhankelijke mediator; te weten Mediationhuis in Alkmaar (info@mediationhuis.nl). Het oordeel van het Mediationhuis is voor School en Gedrag bindend. Eventuele consequenties worden door School en Gedrag snel afgehandeld.
 2. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.